LAM?NE PARKE

?spanya'da üretilen?VISTA wood?parkeler, Avrupa'n?n en büyük lamine parke üreticilerinden biri olan?Maderas Iglesias?grubu taraf?ndan üretilmektedir. Grubun bitmi? ürün üretimi ?spanya'da olmakla birlikte, Brezilya, Amerika ve Polonya'da ara hammadde üretim tesisleri bulunmaktad?r.

Me?e, Beyaz Me?e, Iroko ve Jatoba ?e?itlerini koleksiyonumuzda 1 strip Select, 2 strip Premium ve 3 strip Elegance olarak bulundurmaktay?z.?VISTA wood?koleksiyonu i?indeki bütün ?e?itler, A s?n?f? a?a? kategorisindedirler. Ayn? ürün yelpazesi, Amerika'da Home Depot'da?allure'dan tan?d???m?z?Trafficmaster?markas? alt?nda sat?lmaktad?r.

VISTA wood:
1.Dünyan?n en iyi cila markas? kabul edilen BONA ürünleri ile 7 kat cilalanm??t?r
2.UNICLIC patentli klik sistemi ile üretilmi?tir
3.ISO14001 sertifikas?na sahiptir.
4.FSC standartl?d?r. Yani?VISTA wood?'un herhangi bir plank?n?n, dünyan?n neresinde hangi ormanda hangi aga?tan elde edildi?i, ve yerine ne zaman ne fidan? dikildi?i takip edilebilmektedir. Do?al olarak, bu standartlara sahip ürünler, do?aya kar?? sorumluluklar?n?n getirdi?i bir maliyet de ta??maktad?rlar.
RC Helicopter

VISTA wood?ürünleri, üretimin her a?amas?nda, son model makinelerle üretilmelerine kar??n, ayr? bir kalite kontrol mekanizmas?ndan ge?mektedirler. Al??t???m?z 3 katmanl? lamine parkelerin aksine,?VISTA wood?iki katmandan olu?maktad?r:
3.2 mm ger?ek a?a? ve alt?nda 10.8mm fenolik kontraplak. Normal kontraplaktan üstün ?zelliklere sahip fenolik kontraplak kullan?lmas?n?n katt??? bir ?ok avantaj? da do?al olarak?VISTA wood?sunmaktad?r.

6. 3 katmanl? lamine parkelerde, yumu?ak a?a?tan olu?an lamelleri dengelemek i?in orta katman?n iki ucunda yakla??k 10'ar cm'lik kontraplak kullan?lmaktad?r. Bu planklar kesildiklerinde, orta katmanlar?n k?sa kenarlar?nda bulunan bu denge unsurlar?n? ve dolay?s?yla ?ekilsel sabitliklerini kaybederler. ?ki adet dengesiz par?a ortaya ??kar.?VISTA wood?'da ise alt katman?n tamam? plank boyunca tek par?a ve homojen oldu?undan dolay?, kesimler sonras? denge unsurunu kaybetmezler. Tekilsel sabitliklerini korurlar.

7.Fenolik kontraplak, yumu?ak a?a?lara g?re daha yo?un oldu?undan; darbe, ayak sesi gibi sesleri ?ok daha az yans?t?r

8.VISTA wood, ?ift katmandan olu?tu?undan dolay?, sadece bir kat formaldehid de?eri dü?ük yap??t?r?c? ile üretilir. 3 katmanl? parkeler ise, dü?ük formaldehid de?erli bile olsa, 2 kat yap??t?r?c? kullan?larak üretilirler.?
Yani?VISTA wood'un 3 katmanl? parkelere g?re formaldehid emilim oran? en az yar?s? kadar daha azd?r.

9.VISTA wood?üretiminde, planklar?n klik sistemlerine parafin sürülmektedir. Bu da 2,20 metrelik uzun planklar?n d??erken kolayl?kla kayd?r?labilmelerine olanak tan?r, ve uygulamada h?z ve kolayl?k sa?lar.