Karo Hal?

Avrupan?n 1 numaral? karo hal? üreticisi Mohawk'?n, duvardan duvara ve karo hal? lideri Frans?z üretici Balsan'?n ve Amerikan?n h?zla büyüyen ?düllü markas? Contesse'in karo hal?lar?n? Türk tüketicisiyle bulu?turan Kotil, bu alanda da sizlere zengin koleksiyonuyla güvenilir ve gü?lü bir hizmet sa?l?yor. Kalite, renk, desen ve teknolojik yeniliklerde ?ncülük yaratan bu yer d??emesi, ?zellikle ticari mekanlar i?in ideal ve estetik ??zümler sa?lamaktad?r.

Ticari zemin kaplama malzemeleri aras?nda son birka? y?ld?r yer alan karo hal?lar esteti?e ?nem verilen ve konfor aran?lan mekanlarda, hijyene ?nem veren mükemmel bir ??zümdür. Akustik performans?n/ses yal?t?m?n?n ve statik enerji dayan?m?n?n yüksek olmas?n?n yan? s?ra, yang?n standartlar?na uygun olup IS0 9002,14001 sertifikalar?na sahiptir.Yükseltilmi? d??eme üstünde oldu?u kadar, betonarme d??eme üzerinde de rahatl?kla uygulanabilen karo hal?lar, gerekti?inde istenilen k?s?mlar?n s?külüp de?i?tirilmesi, zeminde farkl? renkler kullan?larak istenen desenlerin olu?turulabilmesi gibi d??eme kolayl??? avantajlardan dolay? tercih edilmektedir. Dolay?s?yla Karo hal?lar daha ekonomiktir; mekan?n ?l?üleri ne ise kullan?lan hal? miktar? hemen hemen ayn? metrajdad?r.

Genellikle 50×50 cm. ebatlar?ndaki karo hal?lar kendinden tabanl?d?r. Ayr?ca en iyi performans g?steren polyamid (PA) ipli?ine sahip karo hal?larda renk solmas? olmaz; yo?un kullan?lan b?lgeler ile az yo?un kullan?lan b?lgeler aras?nda renk farkl?l?klar? g?rülmez. Kir ve leke gizleyen ve bunlara diren? g?steren karo hal?lar; endüstriyel temizlik malzemelerine dayan?kl? olup koku,nem ve rutubet yapmaz.Nakliye, mal?n teslimi, montaj ve yeniden ta??mada da avantajl?d?r. ?ok yüksek binalar?n en üst katlar?na bile kolayl?kla ta??nabilir. Hal?n?n ba?ka bir yere ta??nmas? gerekiyorsa, basit bir ?ekilde yerinden s?külen hal?lar, yeniden kutulara yerle?tirilerek yeni mekana kolayca nakledilir. Tackifier etkisindeki, post-it tarz?ndaki yap??t?r?c? sayesinde karo hal? yerinden birka? Panerai Replica kere s?külerek; yükseltilmi? d??eme uygulanan bir zemine ula??l?r ya da hal? de?i?tirilerek mekanda yepyeni g?rüntü sa?lanabilir.

Her y?nden avantajl? karo hal?lar, Sinema ve Tiyatro Salonlar?nda; Konferans, Konser ve Kongre Salonlar?nda; Ticaret Merkezlerinde; Fabrikalar?n Y?netim Ofislerinde; Havaalanlar?nda; Fuarc?l?k Sekt?ründe; Ofis Mekanlar?nda; Oteller ve Y?netim Ofislerinde; Banka Y?netim Binalar? ve Tubelerinde; Devlet Dairelerinde kullan?labilir.