Laminat Parke

Laminat parkeler, masif parkenin uzun süre dayan?kl? kalmas? ve kolay montaj gibi ?zelliklerine sahiptir. Laminat parkeler antre, hol, mutfak, ya?am mekanlar?, sahne zeminleri, i?yerleri, fuar alanlar? ve hatta banyo gibi ?slak zeminlerde rahatl?kla kullan?lmaktad?r. Masif parkeler evcil hayvanlar?n ?amurlu ayaklar?ndan, üzerine d?külen s?v?dan ve kumdan etkilenirken, laminat parkeler trafi?i yo?un mekanlarda bile kullan?labilme ayr?cal???na sahiptir.

Laminat parke ; melamin esasl? dekoratif ka??t, alüminyum oksitli ?rtü tabakas?, rutubete dayan?kl? ta??y?c? ?z (HDF, liflevha ve bunlar?n tutkalla yap??t?r?lm?? türevleri) ve ?zün alt taraf?na yap??t?r?lm?? gerilmeleri dengeleyecek bir balans tabakas?ndan olu?maktad?r. Lamba ve z?vana parkenin ?z k?sm?nda yer almaktad?r.

Yüzeye d?külen s?v?n?n ?ze ula?ma riski daima vard?r. Laminat parkeler masif parke ler gibi birka? y?lda bir z?mparalama ve yeniden vernikleme gerektirmez. Rutin temizleme i?lemleri mümkün oldu?u kadar www.weitadrone.com az nemli bir bez ile veya vakum sistemi ile ger?ekle?tirilmelidir.

Laminat parkelerin tamir i?lemleri masif parke den ?ok daha kolayd?r. Ancak tamir i?lemleri konusunda bilgili ve tecrübeli ki?iler taraf?ndan yap?lmal?d?r.Laminat parkelerin üzerinde a??r? derecede yürünmesi, ayakkab? alt?ndaki kum ve ?ak?l par?alar?n bulunmas? parke yüzeyinin a??nmas?na ve renk tonu farkl?l???na sebep olur. Parke yüzeylerinde temizlik i?lemi esnas?nda ?izilmelere sebebiyet vermemek i?in saf sirke veya ?l?k su ile ?slat?larak s?k?lm?? bir bez kullan?lmal?, nemli bez temizli?ini kuru bez takip etmelidir.

Kuru bezi yere b?rak?p üzerine diz veya elle bask? yap?lmamal? bunu yerine iplik veya bez par?alar?ndan yap?lm?? ve s?r??a ba?lanm?? toz bezi kullan?lmal?d?r.
Oda i?erisinde a??r malzemelerin ta??nmas?nda dikkatli olunmal?d?r.
Asla wax, ya? veya vernik kullan?lmamal?d?r. Z?mparalama i?lemi yap?lmamal?d?r.
?ivi verniklerini, sigara yan?klar?n?, katran ve boyalar? temizlemek i?in aseton kullan?lmal?d?r.
Kuma? kapl? mobilyalarda g?rünmeyen alt k?s?mlarda kuma? mobilyaya z?mba veya metallerle tutturulmu? olabilir. Bu durumda z?mba veya metal ba?lant?lar zeminde ?izilmelere sebebiyet verebilir.
Tatil d?nemlerinde oda i?erisindeki bitki saks?lar?na fazla su b?rak?p gidilmemelidir.
Bitki saks?lar?na gerekti?inden fazla su d?külerek suyun saks? altl???ndan ta?mas? ?nlenmelidir.
Kalorifer peteklerinden ve k?? aylar?nda camlardan s?zan sulara dikkat edilmeli ve gerekli tedbirler al?nmal?d?r.
Laminat parkelerin alt?nda kullan?lan polietilen ?ilte ve benzeri malzemelerin gerekti?inden fazla kal?n kullan?lmas? a??r? esnemelere yol a?abilmektedir.