Duvardan Duvara Hal? Kullanma K?lavuzu

? Trafi?in yo?un oldu?u b?lgelerde temizli?i günlük periyotta elektrik süpürgesi ile yapmak, ayr?ca daha uzun periyotlarda da profesyonel temizlik yapt?rmak gerekir. Bu temizlik s?ras?nda d?vme,??rpma gibi sert darbelerden ve zararl? kimyasallardan ka??n?lmal?d?r.

? Tozun havlar?n dibine yerle?mesine ve birikmesine izin verilmeden belirli aral?klarla elektrik süpürgesi ile emerek temizlik yap?lmal?d?r, elektrik süpürgesi bu i? i?in en uygun alettir https://www.tagswish.me/ .

? Leke, hemen elektrik süpürgesinin en kü?ük ucu ile en yüksek emi? seviyesinde emilmeli, yada fazlal??? sert bir ka??k veya keskin olmayan bir b??ak ile al?nmal?, lekenin cinsine g?re kullan?m k?lavuzunda ?nerilen leke ??zücüler yard?m?yla, belirtilen uygulamalar kapsam?nda temizlenmeli ve sonra mutlaka durulanmal?d?r. Nemin fazlas? elektrik süpürgesi ile veya emici bir bez yard?m?yla tamponlanarak al?nmal?d?r. Aksi takdirde nemli ve/veya ?ampuanl? kalan yer daha fazla kir tutar.

? E?er bir leke ??kar?c? kullan?lmas? gerekiyorsa, ?nce hal?n?n g?rünmeyen bir k??esinden denenmelidir. Temizlik malzemeleri se?ilirken i?eri?i belli olmayan yada ciddi bir firma garantisi i?ermeyen markalar tercih edilmemelidir.

? ?o?unluk basit lekeleyicilerin temizli?inde kaliteli bir hal? ?ampuan? yeterli olabilir.

? Temizleme i?leminin sonunda havlar dik duracak ?ekilde f?r?alanacakt?r.

? Kesinlikle hal?lar y?kanmamal?d?r. Y?kanm?? yada herhangi bir nedenden dolay? ?slanm?? ise h?zl? ve düzgün ?ekilde kurutulmal?d?r.

? Hal?lar?n y?kanmas? ve/veya su basmas? hallerinde hal?n?n deformasyonu ile ilgili tüketici hak talep edemez.

? Uzun süre e?ya alt?nda kalan k?s?mlar?n ezilmesini ?nlemek i?in e?yalar zaman zaman yer de?i?tirilmeli sivri u?lu ayaklar?n alt?na bir pet konulmal?d?r.

? Hal? uzun süre direkt güne? ????? ile temas ettirilmemelidir.

? Soba, radyat?r v.b. zarar verici yüksek s?cakl?klarla yak?n temas ettirilmemelidir.

? Hal?n?n havlar?n?n, buklelerinin ve riplerinin y?nü kullan?ld??? mekandaki insan trafi?inin yürüme y?nüne paralel olmal?d?r.

? G?lgelenme (Shading): üretimden kaynaklanan bir hata de?ildir. ?o?unlukla zemindeki düzgünsüzlüklerin hal? yüzeyinde ?????n optik olarak farkl? yans?mas?na paralel g?lgelenmeye yol a?t??? belirlenmi?tir. Nadiren olu?an bu g?lgelenme üretin hatas? olmay?p garanti kapsam? d???ndad?r.

? Ham madde cinsine ba?l? olarak hav ??kmas? ola?and?r. Düzenli yap?lan süpürme i?lemi ile ve zaman i?inde bu durum azalacakt?r. ürün tasarlan?rken hav ??kmayan ürünler de oldu?u da unutulmamal?d?r.

? Tam anlam?yla lekelenmez ?zellikte hal? üretimi mümkün de?ildir. Herhangi bir lekeleyici madde hal?ya d?küldü?ünde hemen ve uygun ?ekilde müdahale edilmez ise renkte yada hal? yüzeyinde deformasyon ka??n?lmazd?r. Her lekenin iz b?rakmadan yok olmas? beklenmemelidir. Bu durum lekeleyici maddenin cinsine ve uygulanan temizlik y?ntemine ba?l? olarak farkl?l?k g?sterebilir. Hal?n?n üzerine d?külen bir lekeleyici taraf?ndan leke olmas? tamamen kullan?m hatas?d?r ve leke giderilememesi halinde üretici firma sorumlu tutulamaz.

D??enecek Zemin Tartlar?
? Hal? d??enecek zemin düzgün olmal?, rutubetli olmamal? ve zeminde kimyevi art?klar bulunmamal?d?r. Zemindeki hatalar d??enecek hal?y? olumsuz y?nde etkiler.

D??eme
? Hal? kaplanacak yerlerin mevcut zemin kaplamalar?n?n, hal? d??enmeden ?nce iyice incelenerek kaplama i?in uygun olup olmad??? tespit edilmelidir. Hal?n?n d??enece?i ortam temizlenmi?, rutubetsiz olmal?d?r. Rutubetli zemine d??enen hal?n?z ?ekme ve koku sorunu yaratabilir.

? Hal? d??enirken oda ?s?s? 18/35 o C ve nem oran? % 10-65 olmal?d?r.

? D??enecek hal?da katlanma ve buru?may? ?nlemek amac?yla hal? rulosu a??larak taze havayla temas? sa?lanmal? ve bu ?ekilde bir süre dinlenmeye b?rak?lmal?d?r. Hal? d??enece?i ortama mümkünse 24 saat ?nce getirilmelidir.

? üretimde, partiler aras?nda do?al nedenlerle, ufak ton farkl?l??? olabilir. Lotlar? farkl? olan hal?lar yan yana d??enirse g?rünümü bozulabilir. Lot numaralar? her ürünün üstünde barkod etiketinde bulunmaktad?r. Sipari? verirken sat?c?n?z? bu konuda uyar?n.

? Hal?m?z?n, ke?eli gerdirme veya tam yap??t?rma teknikleriyle d??enmesi tavsiye edilir.

? Hal?y? yere yap??t?rmak i?in kullan?lan tutkal ile ilgili ürünler sa?l??a zarars?z olanlardan se?ilmelidir.

? Yerden ?s?tmal? zeminlerde, ke?eli gerdirme d??eme tekni?i kullan?lmal?d?r.

? Ek yerleri ?zenle birle?tirilmelidir. (ekleme band? veya yap??t?r?c? ile)

? Kap? giri?lerine ??talar konmal?d?r. Hal? trafik y?nüne paralel d??enmelidir.

Bak?m
? Hal? bak?m? ve hal? temizli?i birbirinden farkl? i?lemlerdir. Bak?m hal?n?n elektrik süpürgesi ile düzenli olarak süpürülmesidir. Yaya trafi?i yo?un olan yerler daha s?k aral?klarla süpürülmelidir. Bu sayede hal?n?n her zaman temiz ve iyi g?rünümlü kalmas? sa?lan?r. Hal?lar?n y?pranmamas? i?in büro tipi tekerlekli koltuklar?n alt?na koruyucu konmas? tavsiye edilir.

Temizleme
? Temizlik i?leminde kullan?lacak malzemenin ?ok iyi bilinmesi gerekir. Sabun oran? ?ok dü?ük olmas? kayd?yla beyaz sabun kullan?lmal? ve ?ok iyi durulanmal?d?r. Umumi kirin veya baz? lekelerin giderilmesi i?in arapsabunu, ?ama??r deterjanlar?, amonyak, ?ama??r suyu, limon ve klor kullan?lmamal?d?r. Genelde Hal? ?ampuanlar? tercih edilmelidir. Kullan?lan su miktar? hal? taban?n? ?slatmayacak ?ekilde ayarlanmal?, hal?lar tamamen kuruyuncaya kadar kullan?lmamal?d?r. Hal?lar?n periyodik bak?m? profesyonellere b?rak?lmal?d?r.