Neden Karo Hal??

? Karo hal?lar daha ekonomiktir. Fire yok denecek kadar azd?r, mekan?n ?l?üleri ne ise kullan?lan hal? miktar? hemen hemen ayn? metrajdad?r
? D??enmesi kolayd?r. Karo hal? fazladan bir taban d??emesine ihtiya? g?stermez.
? Kendinden tabanl?d?r.
? 50×50 cm. ebatlar?ndaki karo hal?lar, 5m2’lik (20 adet) kutularda bulunur. Best Replica Watches Nakliye, mal?n teslimi, montaj ve yeniden ta??mada avantajl?d?r. ?ok yüksek binalar?n en üst katlar?na bile kolayl?kla ta??nabilir.
? Hal?n?n ba?ka bir yere ta??nmas? gerekiyorsa, basit bir ?ekilde yerinden s?külen hal?lar, yeniden kutulara yerle?tirilerek yeni mekana kolayca nakledilir.
? Tackifier etkisindeki, post-it tarz?ndaki yap??t?r?c? sayesinde karo hal? yerinden birka? kere s?külerek yükseltilmi? d??eme uygulanan bir zemine ula??l?r ya da hal? de?i?tirilerek mekanda yepyeni g?rüntü sa?lanabilir.
? Antistatiktir
? Akustiktir
? Suyu emmez: Lee tutmaya dayan?kl?, koku,nem ve rutubet yapmaz
? Endüstriyel temizlik malzemelerine dayan?kl?d?r
? Yang?n standartlar?na uygundur
? ISO 9002, 14001 sertifikalar?na sahip
? Desen uygulanabilir veya print edilebilir

Karo Hal? Tipleri
Doku, hal?n?n genel g?rünümüne etki eden ?nemli estetik fakt?rlerden biridir. Yüksek trafik seviyesine maruz kalacak mekanlar i?in Loop Pile( Bukle hav), Cut& Loop Pile( Kesik ve bukle hav kombinasyonu ancak bukle a??rl?kl?) ve Tip Shear ( Baz? bukleler yontulmu? ancak bukle a??rl?kl?)

? Bukle - Loop Pile Sirkülasyonun yo?un oldu?u yerlerde (koridorlar, a??k ofis mekanlar?, resepsiyon mekanlar? vb.)
? Velur - Cut Pile Sirkülasyonun ?ok yo?un olmad???, konforun ?nem ta??d??? ve elit g?rüntünün olmas? istenen mekanlarda (toplant? odalar?, y?netici odalar?)
? Sirkülasyonun yo?un oldu?u yerlerde (koridorlar, a??k ofis mekanlar?, resepsiyom mekanlar? v.b.)

Temizlik ve Bak?m

Her?eyden ?nce ?nleyici Bak?m:
Mekanda kirin girmesini ?nlemek hem daha kolay hem de hal?n?n temizlenmesine g?re daha hesapl?d?r.

Tozdan Ar?nma
Elektrik süpürgesi ile yap?l?r.

Leke ??kartma
Lekenin cinsine uygun bir leke temizleyicisi kullan?lmas? ve bol su ile durulanmas?d?r.

Periyodik Bak?m
Senede 2-3 kez tekrar edilebilir. Hal? y?kama makinesi kullan?labilir veya k?pük bazl? bir hal? ?ampuan? yüzeye da??t?l?r ve elektrik süpürgesi ile süpürülür.

Yenileme
Senede bir kez yap?labilir. Periyodik bak?m?n tamamlay?c?s?d?r. Mekanlardaki mobilyalar?n bo?alt?lmas? ve periyodik bak?m i?leminin tüm yüzeylere uygulanmas?d?r. Kalite, renk, desen ve teknolojik yeniliklerde tart??maz ?ncülük yaratan karo hal?lar, yer d??emesinde uzun vadede ak?lc? ve hesapl? ??zümler sunmaktad?r. Dünyada ticari hal? tüketiminin büyük bir k?sm? karo hal? olup, zaman i?erisinde bu oran giderek art?? g?stermektedir. Karo hal?lar; se?kin ve etkileyici g?rünümler, en zor ko?ullar i?in güvenceler ve hatta ki?isel sa?l?k i?in bile gereken tüm olanaklar? sunmaktad?r.