Hal?n?n Kalitesi Nas?l Anla??l?r?

Kullan?lacak zemine uygun kalitede hal? almak ?ok ?nemlidir ve bunu se?erken hal?n?n performans?n? anlayabilmek ad?na ürün tan?t?m bro?üründeki bilgilerden yararlanmak i?in püf noktas?d?r.Bu bro?ürlerde verilen de?erlere ve hal?n?n serilece?i zeminin kullan?m yo?unlu?una g?re uygun hal?ya karar vermek mümkündür.

Hal? Dokusu. Hal?n?n dokusu, kullan?ld??? odan?n karakterini belirler. Ciddi tarzda, Cheap FPV Drones kesik havl? kadife Saksony veya s?cak bir g?rünü? katan Berber bukle bir hal?n?n tercihi farkl? atmosferlerin yarat?lmas?n? sa?lar. Se?ilen hal?n?n rengi ku?kusuz sizin hayat tarz?n?z? ve ki?ili?inizi ifade edecektir. Hal?n?n ?mrünün uzun olmas?n? ve performans?n? etkileyen fakt?rleri bilmek hal? kullanmak isteyenler i?in ?nemlidir.

Elyaf ?e?itleri

Polypropylen :Günümüz hal? pazar?ndaki hal?lar i?inde lekeye en dayan?kl? hal? elyaf? olefindir. Bu elyaflar?n rengi, lifin üretim a?amas?nda verilir, elyaf sonradan boyanmaz. Buna "solüsyon boyama" denir. Hem i?, hem d?? mekanlarda bu elyaftan üretilen hal?lar tercih edilir, ?ünkü bu elyaf neme, küfe, lekeye ve statik elektri?e dayan?kl?d?r. Fakat bu elyaflar naylona g?re daha ?abuk yatar. Polypropylen Berber bukle hal?larda kullan?l?r.

Polyester: Naylon ve polypropylende kullan?lan hammaddeye benzer bir plastikten polyester üretilir. PET polyester, geri-d?nü?üm kutular?na at?lm?? plastikten üretilir.Polypropylen elyaf?ndaki yatma problemine polyesterde de rastlan?r. Polyester her zaman solüsyon boyama y?ntemiyle boyanmaz ve olefin elyaf? kadar da lekeye dayan?kl? de?ildir. Polyester elyaf?n?n fiyat? naylondan daha ucuzdur.

Yün:Bu elyaf di?erleri aras?nda en pahal? olan?d?r ve bu yüzden sadece lüks hal?larda ve par?a hal?larda kullan?l?r. Yün elyaf, yo?un hal?larda kullan?ld??? ve yumu?akl?k hissi yaratt??? i?in be?eni kazanm??t?r. Yün elyafl? hal? al?rken, hal?n?n yo?un oldu?undan emin olun.

Pamuk:Pamuk elyaf? yumu?akt?r, ama yatmaya ve lekelere dayan?kl? de?ildir. Pamuk elyaf nemi emdi?i i?in zor temizlenir.

Akrilik: Bu elyaf, yünün yumu?akl???n? daha ucuza sa?lar. Neme ve küfe dayan?kl?d?r. A??nmad??? i?in banyo paspaslar? i?in uygun bir elyaft?r

Hav A??rl??? : Hav a??rl???, m2'ye dü?en elyaf?n a??rl??? ile ?l?ülür. Elyaf?n s?kl??? direkt olarak hal?n?n kal?c?l???n? ve performans?n? etkiler. Hav a??rl??? fazla olan hal? daha dayan?kl?d?r ve daha pahal?d?r. Hav a??rl???n? üründe oldu?undan fazla s?yleyen sat?c?lara dikkat etmek gerekir

Büküm : Hal?n?n bir metre uzunlukta birimindeki elyaflar?n ipliklerin birbirine bükülebilme say?s? hesaplan?r. Bu say?n?n ?ok olu?u hal?n?n da kaliteli oldu?unu g?sterir. Yüksek büküm say?s?na sahip hal?lar düzle?meye ve ezilmeye dayan?kl?d?rlar. ?pliklerin sabitlenme i?lemi ipliklerin birbirlerinden ayr?lmamas?n? garantiye al?r ve hal?ya dayan?kl?l?k katar. S?k? ve ?ok say?da yap?lan bükümler hal?n?n ezilme ve düzle?meye kar?? dayan?kl?l???n? artt?r?r.

Yo?unluk : Hal? elyaflar?n?n ilmek s?kl???, hal?n?n yo?unlu?unu belirler. Hal?da ne kadar ?ok iplik kullan?l?rsa hal?n?n yo?unlu?u ve yüz a??rl??? o kadar artar.Yo?unlu?u fazla hal?lar a??nmaya ve düzle?meye daha dayan?kl?d?r. Hal?n?n yo?unlu?unun fazla olmas?, g?rünü?ünün de daha iyi olmas?n? sa?lar, ayr?ca daha rahat yürünen bir zemin olu?turur.

Hal? Altl??? : Hal? altl???, hal?n?n alt b?lümünde vatka g?revi g?rür. Hal? altl???n?n kullan?m?, hal?n?n yal?t?m ?zelliklerini artt?r?r, hal?n?n yürümeden a??nmas?n? azalt?r, güzel g?rünümünün korunmas?n? uzat?r ve rahatl?k sa?lar. Hal? altl???n?n farkl? kal?nl?klar? vard?r. Hal? altl??? hem i? yerlerinde hem de evlerde kullan?l?r. Hal? ke?esi, üretan, Hint keneviri, sentetik elyaf ve kau?uktan yap?l?r