Duvardan Duvara Hal? Neden Sa?l?kl? ve Güvenlidir?

Kaymay? ?nler
? Duvardan duvara hal? kaza riskini ve incinme ?iddetini azalt?r.
? Nemi absorbe ederek kaymay? ?nler. Dü?me ve ?arpmalar?n etkilerini de azaltarak yüksek seviyede bir ayak alt? güvenli?i sa?lar.
? Sert zeminlerde s?k?a kar??la??lan yerden yans?yan güne? ?????n?n g?zü almas? ve bu sebeple ya?anabilecek kazalar, hal? kapl? mekanlarda olas? de?ildir.

Ses ve Gürültü Kontrolü
? Hal? mükemmel bir ses emicili?i sa?lar ve huzurlu, rahatlat?c?, daha sessiz bir i? ortam yarat?r. ?ocuklar?n ??renimini engelleyen, stres ve dikkatsizlik yaratan d?? sesleri azalt?r.Mükemmel akustik avantajlar sa?lar.
? Ses ve gürültü gibi ?evresel stresi azalt?r, ayr?ca dokusu ve rengi sayesinde de g?rsel huzur ve konfor sa?lar.

Omurga ve Mafsal Dostu
? Sert yüzeylere nazaran, hal?n?n üzerinde yürümek ?ok daha basittir.
? ?lerleyen ya?larda meydana gelebilecek omurga ve eklem rahats?zl?klar?na kar?? bireyi korur..

Ayak Sa?l???na Fayda
? ?ocuklar?n geli?iminde, ayak sa?l???na sert zeminlere g?re büyük katk?lar sa?lar.

?? Mekan Hava Kalitesi
FPV Drones ? Düzenli olarak vakumlanm?? / elektrik süpürgesi ile silinmi? hal? bir alerji ve mayt kayna?? de?ildir. Daha da ?tesinde, i?inize ?ekti?iniz dahili hava, hal? varsa daha temizdir.
? Kar??la?t?r?c? testler, hal?yla kapl? mekanlar?n sert yüzeyli mekanlara k?yasla iki kat daha az toz partikülleri bar?nd?rd???n? g?stermektedir.
? Temiz, kuru ve iyi bak?ml? hal? asl?nda hava kalitesini art?rmaktad?r.

Bu konuda Amerika ve Avrupa'da bilim kurulu?lar? taraf?ndan yap?lm?? ?nde gelen ?al??malar? a?a??da s?ral?yoruz:
? Cicciarelli Ara?t?rmas?, Solutia Laboratuvarlar?, Florida, Amerika - 2002
? Asbury Ara?t?rmas?, Professional Testing Laboratory, Georgia, Amerika - 2002
? Hedge Ara?t?rmas?, Cornell üniversitesi, New York, Amerika - 2001
? Formgren Ara?t?rmas?, ?sve? Milli Kamu Sa?l??? Enstitüsü, ?sve? - 1995
? Carpet and Rug Institute Sunumu, Amerika (video)

Amerika ve Avrupa'da yap?lm?? yukar?da bahsi ge?en bütün bu bilimsel ?al??malar, duvardan duvara hal?y? güvenilir ve sa?l?k dostu bir yer d??emesi olarak a??k ara ?ne ??karmaktad?r. Uluslararas? sa?l?k kurulu?lar?n?n yapt??? ara?t?rmalar, hal? kapl? mekanlarda solunan havada, sert zeminlere g?re ?ok daha az toz ve alerjik madde bulundu?unu g?stermektedir. Dünya markalar?n? bulu?turan Kotil Collection, ileri teknoloji ile dokunmu? hal?lar? ile, havan?z?n kalitesini art?r?r. Evinizde Kotil'i tercih edin, rahat bir nefes al?n!